top of page

JAK SPRÁVNĚ POUŽÍT KRČNÍ LÍMEC

Aktualizováno: 7. 1. 2022

Fixační krční límec je pomůcka, která se používá pro imobilizaci hlavy a krční páteře, a která je již ukotvená ve vybavení nejenom profesionálních, ale také dobrovolných záchranných složek. Jedná se o cenově dostupnou pomůcku, jejíž použití nebývá vždy zcela správné. Vyprošťování, fixace a samotné přiložení krčního límce je ale třeba trénovat pod dohledem zkušeného instruktora.

K poranění páteře dojde nejčastěji při dopravních nehodách, pádech z výšky nebo skocích do vody, tedy všude tam, kde dojde k extrémnímu ohnutí těla člověka vpřed, vzad a nebo při přímém nárazu na páteř. Nejvíce náchylná na poranění je krční část páteře.

 

U límce jde o to, že je to pouze podpůrná záležitost, samotný límec (i dobře nasazený) brání pohybu hlavy jen minimálně. Správně je to tak, že by měl být nasazen pouze, pokud je to indikováno. Nasazení límce je pak takové, že jeden člověk drží hlavu v ose "hlava-trup-pánev", límec je pod krkem člověka prostrčen a připevněn (není možné hýbat hlavou a zvedat ji, aby "se límec dobře nasazoval"). Pokud je límec nasazen, hlava je dál fixována fixačním hmatem a to až do doby, než je fixace kompletní (uložení pacienta ve vakuové matraci, uložení pacienta na páteřní desku s tzv. head bloky - takové molitanové kostky kolem hlavy pacienta). Není tedy možné, aby byl nasazen límec a pacient si s ním pochodoval po ulici. Pokud je to např. v autě a pacienta není třeba vyprostit (kvůli zástavě dechu, apod.), mohu límec nasadit, ale pacient se nehýbe, sedí s límcem na krku a někdo další mu i tak fixuje hlavu "fixačním hmatem" (fixační hmaty jsou popsány níže).


IMOBILIZACE KRČNÍ PÁTEŘE: PŘESNÝ POSTUP

Nejde jen o to, jak krční límec nasadit a zafixovat. Je třeba jej nasadit a fixovat za stálé fixace hlavy rukama druhého zachránce. Tedy toto pořadí:

 1. fixační hmat (4 základní typy dle situace a polohy pacienta, níže rozebrány)

 2. naložení krčního límce (velikostně správného)

Dále pro profesionály:

 1. umístění poraněného na scoop rám, páteřní desku

 2. fixace poraněného na vakuové matraci, páteřní deska, head bloky

 3. transport


TYPY FIXAČNÍCH HMATŮ


Fixační hmaty slouží k fixaci krční páteře a hlavy před přiložením krčního límce a jako doplňková fixace po jeho přiložení a do doby definitivní imobilizace ve vakuové matraci, head bloky.


1) ZÁKLADNÍ FIXAČNÍ HMAT

Provedení tohoto hmatu vyžaduje hluboký předklon zachránce, protože je nutné, aby předloktí zachránce bylo v ose hlava - krk - trup poraněného. Dlaň levé ruky se podsune až k levé lopatce poraněného, palec zachránce směřuje vzhůru a levé předloktí zachránce je oporou pro hlavu poraněného. Dlaň pravé ruky zachránce pak přitlačuje hlavu poraněného k předloktí levé ruky zachránce. (1)


2) FIXAČNÍ HMAT PRO PŘENÁŠENÍ (KOLEJNICOVÝ HMAT)

Zde se předpokládá již přiložený krční límec. Hlava se fixuje oběma předloktími zachránce, prsty a dlaně jsou zde zasunuty k lopatkám a palce míří na přední stranu hrudníku. Předloktí jsou lehce tlačena k sobě.


3) SVORKOVÝ FIXAČNÍ HMAT

Užívá se u poraněných se zakrvácenou či mokrou hlavu, u kterých by jiné hmaty nebyly spolehlivé. Ukazováky zachránce se zavedou do zvukovodů poraněného, ostatní prsty jsou za uchem poraněného a palec je na čele nebo nadočnicovém oblouku. Při šetrném tahu v ose hlava - krk - trup je hlava fixována ve správném postavení.


4) TAH ZA VLASY

Jedná se pouze o improvizaci ve stavu nouze, například při extrémní poloze poraněného nebo v úzkém prostoru. Vždy je nutno dbát na funkčnoust fixačního hmatu - tedy tah, omezení pohybů a dodržení osy hlava - krk - trup. Pokud je to alespoň trochu možné, je doporučeno fixovat hlavu ještě dalšími zachránci (ze stran, za bradu, apod.). (2)NASAZENÍ KRČNÍHO LÍMCE

Znehybnění krční páteře krčním límcem je dnes považováno za jeden ze základních úkonů při ošetřování úrazů. Tento postup je založen spíše na "dobré víře", než na reálných datech. Dodnes se neprokázalo, že by imobilizace páteře měla nějaký ochranný vliv nebo bránila sekundárnímu poškození. Naopak se více častěji objevují studie, kde je tato imobilizace spojena s horší prognózou. V roce 1998 se objevila kontroverzní studie, kde p. Mauswald srovnával na základě obdobného typu mechanismu úrazu pacienta s imobilizací a bez imobilizace. Ti bez imobilizace měli méně časté neurologické postižení. Další studie ukázaly obdobné výsledky a prokázalo se, že naložení krčního límce vede ke zvýšení intrakraniálního tlaku. Lze tedy shrnout, že použití krčního límce a dalších "dlouhých" fixačních pomůcek není tak neškodné, jak se myslelo. Pokud je poranění páteře pravděpodobné, je přiložení krčního límce vždy indikováno. Ale imobilizaci krční páteře by bylo vhodné omezit v případech, kdy poranění pravděpodobné není.


Použití krčního límce je indikované, pokud:

 • jde o tupé poranění spojené s poruchou vědomí;

 • je bolestivost nebo napětí v oblasti krční páteře;

 • jsou přítomny neurologické příznaky (parestezie, výpadky čití či motoriky...);

 • je anatomická deformace v oblasti krční páteře;

 • jde o vysokoenergetické trauma a pacient z jakéhokoliv důvodu není schopen spolehlivě komunikovat (např. z důvodu intoxikace, zmatenosti, bolestivé reakce nebo psychické reakce na prodělané trauma).


Použití naopak dobře zvažte přinejmenším tehdy, pokud postižený splňuje následující kritéria nízkého rizika:

 • nebolestivost v oblasti C páteře;

 • normální stav vědomí;

 • bez známek intoxikace;

 • žádná patologie v neurologickém nálezu

 • pacient nemá intenzivní bolesti. (3)


O stabilizační a ochranné funkci krčního límce nejsou žádná jasná data (studie), již nyní ale známe rizika, která jsou s použitím krčního límce spojena:

 • zhoršení prognózy u pacientů s penetrujícím poraněním (pravděpodobně z důvodu zdržení při naložení imobilizace);

 • problematická intubace resp. obtížné zajištění a udržení volných dýchacích cest a riziko aspirace u nezaintubovaných pacientů;

 • zhoršení respiračních funkcí (zejména u pacientů s předchozím plicním onemocněním – astma, CHOPN apod.);

 • zvýšení nitrolebního tlaku;

 • riziko dalšího sekundárního poranění C páteře a okolních struktur nuceným uvedením do „anatomické“ pozice

 • riziko vzniku trofických defektů při zvýšeném tlaku límce na určitý bod.


Pro správné přiložení krčního límce je důležité si uvědomit, jaké jsou opěrné linie límce (dolní čelist - hrudní kost, záhlaví - oblast šíje). I proto je před nasazením límce nutné uvolnit oděv okolo krku. Fixační límce se již dodávají nastavitelné, protože se proporce poraněných liší posle věku a konfigurace krku. Správná velikost (výška) krčního límce se volí tak, že se prsty zachránce změří vzdálenost mezi klíční kostí a dolní čelistí raněného.

Přikložení límce provedou vždy 2 zachránci, kdy jeden z nich fixuje hlavu fixačním hmatem a druhý podsune zadní část krčního límce pod hlavu a krk poraněného a poté se přiloží část přední. Při nasazování krčního límce je nutné tržet osu poraněného hlava - krk -trup, nesmí stlačovat karotidy a nesmí bránit odtoku krve krčními žilami. 


Správně použitý krční límec + následná další fixace brání v předklonu a záklonu, brání naklánění do stran a chrání krční páteř proti rotacím.


Použité zdroje:


(1) MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1444-8.

(2) Jak správně sejmout ochrannou přilbu? POŽÁRY.CZ: Ohnisko žhavých zpráv [online]. 2011 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: https://www.pozary.cz/clanek/45690-jak-spravne-sejmout-ochrannou-prilbu/

(3) Stabilizace páteře po úrazu? Ano, ale ne vždy a za každou cenu.. ZACHRANNASLUZBA.CZ[online]. 2015 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: https://www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/2015_cpater.htm 

(4) KOSTKOVÁ, Lucie. Využití imobilizačních pomůcek v přednemocniční neodkladné péči [online]. České Budějovice, 2008 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: https://theses.cz/id/u8jcnj/downloadPraceContent_adipIdno_10143. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce Renata Gerhartová. 

5 241 zobrazení

Comments


bottom of page