top of page

ZDRAVOTNICKÁ PŘÍPRAVA V ARMÁDĚ ČR

Aktualizováno: 22. 6. 2023

(informace k roku 2020)


Osoby, které poskytují zdravotní péči, si zde rozdělíme do 3 kategorií:

  • LAICI (nemají zdravotnické vzdělání, možná mají kurzy první pomoci z autoškoly apod.)

  • ZDRAVOTNÍCI – nelékaři (zdravotní sestry, zdravotničtí záchranáři, tedy mají vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb.)

  • LÉKAŘI – vzdělání dle zákona č. 95/2004 Sb.

Předně - ze zákona (č. 40/2009 Sb., § 150) je povinností každého občana ČR znát zásady poskytování první pomoci a musí být schopen poskytnout první pomoc při ohrožení života nebo zdraví člověka. Nikdy byste při tom však neměli ohrozit své vlastní zdraví. To samé platí i v armádě – každý by měl základy první pomoci znát.


Centrem zdravotnického vzdělávání profesionálů AČR je konkrétně Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Tato univerzita však úzce spolupracuje s dalšími vojenskými a civilními vzdělávacími institucemi.


Je důležité, aby byl každý voják vycvičen v poskytování první pomoci. Vybraní jedinci dokonce mají kurz rozšířené první pomoci - CLS (combat life saver). Takový člověk je pak mezičlánkem mezi profesionálním záchranářem a řadovým vojákem.


KURZY Pro laiky:
  • KURZ PRVNÍ POMOCI V POLI: Je základním kurzem v oblasti první pomoci. Pořádá ho Univerzita obrany, má časovou dotaci 30 hodin. Účastníci si osvojí a prohloubí teoretické znalosti a prakticné dovednosti. Obsahem je základní anatomie, KPR, úvod do TCCC a seznámení se s AED.

  • KURZ COMBAT LIFE SAVER: Organizuje ho Univerzita obrany. Trvá 2 týdny a má platnost na 5 let. Obsahuje TCCC, především zástavu krvácení, použití turniketu, hemostatik, uvolnění a zajištění dýchacích cest, vyšetření hrudníku, řešení jeho poranění a mnohé další. Nově: Již je zaštiťován certifikací od NAEMT, jeho platnost je 3 roky a obsahuje 40 hodin výuky.

  • KURZ R-CLS (opakovací kurz): Opakování předchozího kurzu, trvá 5 dní. Dokončuje se testem a zkouškou jako předchozí kurz. Nově: V současné době není možnost prodloužit platnost kurzu od NAEMT ze 3 na 5 let.

Kurzy pro zdravotníky:
  • BARTS: Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills

  • BATLS: Battlefield Advanced Trauma Life Support: Oba z těchto kurzů byly nahrazeny kurzem URGENTNÍ PÉČE V POLI. Kurz BATLS byl původně určen pro lékaře. Kurz BARTS byl určen pro zdravotníka – nelékaře.

  • URGENTNÍ PÉČE V POLI: Kurz trvá 4 dny, je ukončen praktickou a teoretickou zkouškou. Zaměřuje se na zdravotnický personál, který pracuje zejména na ROLE 1. BATLS/BARTS byly již zastaralé, proto bylo třeba je nahradit novým kurzem. Implementuje diagnostické postupy, nové vybavení, postupy TCCC a přípravu raněného na transport na vyšší pracoviště.

+ zdravotníci mohou být vysláni na další kurzy, často organizované U. S. ARMY.


V současné době se většina organizací, které se podílí na přednemocniční péči, tedy i armáda ČR, zaměřuje spíše na certifikované kurzy od NAEMT. Tyto kurzy mají pečlivě sestavenou metodiku, obsah je pravidelně revidován a získat certifikaci pro to, aby bylo možné kurz pod organizací NAEMT pořádat, není snadné.

143 zobrazení

Comments


bottom of page