top of page

TAKTICKÁ MEDICÍNA 1. díl

Aktualizováno: 23. 4.

Malé upozornění před všemi díly seriálu Taktická medicína: I když je název příspěvku "Taktická medicína", jedná se o guidelines T.E.C.C. (Tactical Emergency Casualty Care), které schválila Committee for Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC). Část postupů lze aplikovat pro výuku laiků, další část je určena především pro lékaře. Tyto postupy nejsou návodem pro sebevzdělávání. K získání těchto dovedností doporučuji kurz T.E.C.C.

Tento 3-dílný seriál pojednává o oficiálních postupech T.E.C.C. (TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE). Budeme se zabývat:

 1. Péčí v přímém ohrožení - Direct Threat Care (DTC)

 2. Péčí mimo přímé ohrožení - Indirect Threat Care (ITC)

 3. Evakuací - Evacuation (EVAC)

T.E.C.C. vychází z osvědčeného vojenského systému T.C.C.C. a je určen k řešení péče o raněné při situacích, jako je aktivní střelec, nestabilní budova, zamořená oblast - tedy všude tam, kde hrozí další nebezpečí ohrožení zdraví nebo života. Postupy poskytované péče se liší podle míry rizika (viz. výše - DTC, ITC a EVAC). Všechny zde rozebereme. Minimálně péči v přímém ohrožení by měl ovládat každý policista, hasič a záchranář. Postupy v této fázi zahrnují řešení bezprostředně život ohrožujících stavů a počítají s dovedností své-pomomoci (self-aid).

DNES: DIRECT THREAT (DTC) / HOT ZONE CARE PŘÍMÁ HROZBA (DTC) / PÉČE V HORKÉ ZÓNĚ


CÍLE:

 1. Splň misi s minimem obětí.

 2. Zabraň dalším zraněním.

 3. Udržuj tým plně koncentrovaný a zapojený do neutralizace stávající hrozby (např. aktivní střelec, nestabilní budova, uzavřený prostor HAZMAT atd.)

 4. Minimalizuj poškození veřejnosti.

ZÁSADY:

 1. Zajisti taktickou nadvládu a odlož nedůležité a složité medicínské zásahy.

 2. Techniky zmírnění hrozeb povedou k minimalizaci počtu obětí a minimalizaci rizika pro zasahující jednotky. Tyto techniky by měly vést k rychlému přístupu do zasažené oblasti a k rychlému úniku z ní.

 3. Třídění raněných by mělo být odloženo na pozdější fázi péče.

 4. Provádí se pouze nezbytné zásahy k řešení traumatu.

 5. Zvaž rychlé umístění raněného (nebo ho naveď, ať provede sám) do polohy, ve které je zajištěna průchodnost dýchacích cest (zotavovací poloha).

 6. Vezmi v úvahu kontrolu (zástavu) krvácení již v této fázi:

 • Aplikace TQ (zaškrcovadla) je v této fázi primární volbou.

 • Zvaž pokyn k postiženému, aby vyvinul přímý tlak na ránu, pokud není k dispozici zaškrcovadlo nebo jeho aplikace není takticky proveditelná.

POKYNY:

1. Zmírni hrozbu a přesuň se do bezpečnější zóny. 2. Nasměruj postiženého, aby se v případě potřeby i zraněný zapojil do taktické operace - pokud to lze. 3. Nasměruj postiženého do bezpečnějšího místa a pokud je to možné, naveď ho, aby použil svépomoc. 4. Řešení úrazů

 • Pokud se postižený může přesunout do bezpečí, měl by být poučen, aby tak učinil.

 • Pokud poškozený nereaguje, měl by velitel týmu zvážit rizika a přínosy pokusu o záchranu z hlediska lidské síly a pravděpodobnosti úspěchu.

 • Pokud postižený reaguje, ale nemůže se pohnout, měl by být vytvořen takticky proveditelný záchranný plán.

 • Uvědom si, že hrozby jsou dynamické, což vyžaduje neustálé hodnocení hrozeb.

5. Zastav život ohrožující vnější krvácení, pokud je to takticky proveditelné:

 • První volba - použij TQ (zaškrcovadlo).

 • Zaškrcovadlo aplikuj přes oděv co nejvýše na končetinu (k tříslu nebo k rameni).

 • Zaškrcuj končetinu až do zastavení krvácení a zajisti přesun do bezpečí. Pokud to situace vyžaduje, zvaž přesun do bezpečí před aplikací TQ.

 • Zaškrcovadlo musí být vždy snadno přístupné oběma rukama.

 • Zvaž pokyn k postiženému, aby vyvinul přímý tlak na ránu, pokud není k dispozici zaškrcovadlo nebo aplikace není takticky proveditelná.

 • Zvaž rychlé umístění raněného (nebo ho naveď, ať provede sám) do polohy, ve které je zajištěna průchodnost dýchacích cest (zotavovací poloha).

MĚL BY SES NAUČIT TYTO DOVEDNOSTI:

1. Aplikace TQ (zaškrcovadla)

 • Zvaž metodiku P.A.C.E. (Primary, Alternative, Contingency, Emergency): Je to takový návod, co použít přednostně: 1. Primárně použít komerčně vyrobené a armádou schválené zaškrcovadlo. 2. Pokud není zaškrcovadlo dostupné, použít hemostatickou gázu. 3. Pokud není zaškrcovadlo nebo hemostatikum, použít tlakový obvaz. 4. Poslední možností je použití jakékoli improvizované pomůcky.

 • Komerčně dostupné TQ (jejich znalost a dovednost).

 • TQ vhodné do bojových situací (jejich znalost a dovednost).

2. Přesun raněných. 3. Rychlé umístění raněného do zotavovací polohy.


CELÁ SÉRIE

Comments


bottom of page