top of page

BOJOVÉ LÁTKY A OCHRANA PŘED NIMI

Aktualizováno: 7. 1. 2022

Návod umístěn v československých opevněních z let 1935 – 1938. Tento článek není návodem na první pomoc ani lékařskou péči!!! Mějte na paměti, že vzhledem k létům, kdy byl sestaven, může obsahovat nepřesnosti nebo dokonce závažné chyby. Je však unikátní, obsahuje sbírku příznaků, projevů, nelékařské první pomoci, lékařské první pomoci, možností odstranění látky z terénu nebo objektu a upozorňuje na úkony, které se při zasažení konktrétní látkou naopak udělat nesmí. Sestavil: Pplk. Zdrav. MUDr. Zdeněk Přibík. Publikováno: Časopis Obrana obyvatelstva, roč. 1., čís. 11-12.

I. LÁTKY POŠKOZUJÍCÍ PLÍCE (DUSIVÉ)

CHLOR

FOSGEN

CHLORPIKRIN

CHLORMARAVENČANY

DIFOSGEN


PROJEVÍ SE: Čichem: Dusivý zápach. Papír napuštěný jodidem draselným zmodrá za přítomnosti chloru. Otrávení pociťují nechuť k tabákovému kouři.

PŮSOBÍ: Mírné podráždění očí (slzení) a značné podráždění průdušek (kašel). U chlorpikrinu ještě nevolnost a zvracení. U fosgenu a chlormravenčanů zpočátku jen nepatrné podráždění očí a průdušek. Po několika hodinách u všech dusivých látek vzniká prosáknutí plic, dušnost, rychlé a namáhavé dýchání a zmodrání rtů a obličeje. Otrávení lapají po vzduchu, zmítají se, vykašlávají zpěněnou tekutinu.

OCHRANA: U všech dusivých látek maska. Není-li maska, alespoň šátek smočený ve vodě, moči, roztoku sody přiložit na ústa a nos.

PRVNÍ POMOC: Ze zasažených prostor vynést nebo vyvézt, maska stále nasazena. Po přenesení do teplé a větrané místnost svléknout šaty, ležet na lůžku v naprostém klidu a za lékařského pozorování 2-3 dny. Oči vypláchnout 2% roztokem kyselého uhličitanu sodného, 3% borovou vodou. Alkohol, černá káva. Při dušnosti ihned inhalace kyslíku bez tlaku a lékařský zákrok.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: Inhalace kyslíku, kardiaka, kalciumglukonát do žíly nebo svalu, za 10 minut venaesekce (podle stavu srdce 300-1000 ccm). Někdy lze venaesekci nahradit pocením. Neteče-li krev z incidované žíly, infuze fyziologického roztoku do žíly na druhé ruce. Codein, sedativa. K povzbuzení dýchacího centra lobelin, při hrozící infekci plic chininová terapie.

NELZE POUŽÍT: Umělé dýchání, kyslík pod tlakem, narkozu eterem nebo chloroformem, morfium, léky působící na oběh a centrum dýchání (chloralhydrát, opium, adrenalin, atropin,...). Při negativním nálezu před vznikem otoku plic se nesmí prohlásit, že nejde o otravu dusivými látkami.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: Větrání a rozprášení 5-10% sody. Zasažené pokrmy, voda a píce jsou nepoživatelné.


II. LÁTKY POŠKOZUJÍCÍ DÝCHACÍ CESTY A KŮŽI (LEPTAVÉ)


YPERIT

LEWISIT

PROJEVÍ SE:

YPERIT: Zápach po křenu, horčici. Grignardovo zkoumadlo, reakce s chloridem zlatitým. LEWISIT: Zápach po pelargoniích. Grignardovo zkoumadlo nebo acetylenová zkouška. PŮSOBÍ: Oči: Těžký zánět spojivek, vředy na rohovce, víčka oteklá, slepená, sekret. Kůže: Po několika hodinách zčervenání, otoky, puchýře. Žaludek: Dávení, průjem, slinění. Dýchací cesty: Výtok z nosu, poleptání průdušek, kašel, chrapot, ztráta hlasu, zánět plic, někdy prosak plic.

OCHRANA: Maska a ochranný oděv, boty a rukavice. Improvizovaná ochrana: Boty a rukavice silně namazat tukem, plášť s kapucí z voskovaného plátna.

PRVNÍ POMOC: Výměna šatů a prádla. Kapku yperitu nebo lewisitu na kůži nestírat, nýbrž odsát vatou. Potom zasažené místo potírat benzínem, petrolejem, alkoholem, olivovým olejem nebo chlor. Vápnem. Potom celé tělo namydlit a sprcha. U lewisitu ještě omývat 5% kyselým uhličitanem sodným. Inhalace sukalypt. Oleje. Oči vyplachovat 2 – 3% kys. Uhličitanem sodným nebo hypermanganem 1:4000. Stínítko. Odložené šaty vyvařit s přísadou mýdla a vody.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: Výplach očí opakovat. Zasažená kůže: koupele nebo obklady s Dakinem, Carrelem nebo horká mýdlová voda. Po osušení suchým teplem sterilní vaselína, ichtoxil, desitin. Alkalická oční mast. Při velkých bolestech očí novocain, při zasažení vnitřního oka atropin.

NELZE POUŽÍT: Obvaz na oči, zásypy, pasty, octan hlinitý. Cocain (odchlípnutí epitelu rohovky), Bilrotův batist na ránu.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: Potírání stěn a stropu kaší z chlor. Vápna nebo postřikem vodnou suspenzí vápna, podlahu posypat chlor. Vápnem. Šaty a prádlo vyvařit ve vroucí vodě s přísadou mýdla a sody. Předměty otírat suchým chlor. Vápnem nebo petrolejem, lihem. Terén posypat chlor. Vápnem (na 10 m 1 kg), postříkat vodou. Pokrmy, voda a píce jsou nepoživatelné.


III. LÁTKY DRÁŽDIVÉ (SLZOTVORNÉ A ARSINY)


1. SLZOTVORNÉ:


BENZILBROMID

CHLORACETOFENON

BROMBENZYLKYANID

JODOCTAN ETHYLNATÝ

XYLYLBROMID

PROJEVÍ SE: Hned silné podráždění očí, takže vidění je dočasně znemožněno.

PŮSOBÍ: Silné slzení, lehké podráždění dýchacích cest. V těžkých případech (uzavřené prostory) i prosáknutí plic.

OCHRANA: Maska, nouzově brýle těsně přiléhající, aby nepropouštěly plyn.

PRVNÍ POMOC: Výplach očí 2% kys. Uhličitanem sodným, borovou vodou.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: Jako první pomoc. Při velkých bolestech očí 1% cocain.

NELZE POUŽÍT: Oční masti, adstringentní roztoky, oční obvazy. Jako u dusivých.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: Rozprášení roztoku sody, větrání.

2. ARSINY:


CLARK I.

CLARK II.

ADAMSIT

DICK

PROJEVÍ SE: Ihned prudké podráždění nosu, průdušek a dávení.

PŮSOBÍ: Kýchání, kašel, slinění, úzkost, bolesti hlavy a čelistí, vrávorání, křeče, přechodné obrny a duševní poruchy. Mdloby, zvracení. Podráždění kůže s otokem a svěděním. Záněty nehtového lůžka a poleptání kůže. U DICKu v těžkých případech i prosáknutí plic (v uzavřeném prostoru).

OCHRANA: Maska.

PRVNÍ POMOC: Čistý vzduch, výměna oděvu, výplach nosu a hrdla 2% uhličitanem sodným, inhalace vodní páry s přísadou eukalytpu, mentholu, čichání k chlor. Vápnu. Vytření nosu a hltanu 1% cocainglycerinem. Proti zvracení jedlou sodu.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: Proti bolestem antineuralgica. Při těžké otravě jako u dusivých a leptavých.

NELZE POUŽÍT: 0.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: Potraviny, píce a voda zasažená arsiny jsou nepoživatelné. Rozprášení roztoku sody, větrání.

IV. JINÉ ŠKODLIVÉ LÁTKY

KYANOVODÍK

PROJEVÍ SE: Zápach po hořkých mandlích. Papír smočený v pikrátu sodném žloutne až červená.

PŮSOBÍ: Pálení očí, škrábání v krku, bolesti hlavy, únava, úzkost, dušnost, křeče, smrt. OCHRANA: Maska na volném prostoru. V uzavřeném prostoru maska se speciálním filtrem.

PRVNÍ POMOC: Čerstvý vzduch, umělé dýchání, inhalace kyslíku v přetlaku. Rychlá lékařská pomoc.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: Kardiaka, lobelin, natriumthiosulfát (10 cm3 10% roztoku intravenosně velmi pomalu).

NELZE POUŽÍT: 0.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: Větrání.

KYSLIČNÍK UHELNATÝ

PROJEVÍ SE: Bez barvy a zápachu. Papír namočený chloridem palladia zšedne až zčerná po navlhčení vodným roztokem octanu sodného.

PŮSOBÍ: Bolest hlavy, zrychlené dýchání, závatě, slabost, ospalost, učení v uších, zvracení, bezvědomí, smrt, křeče. Někdy duševní poruchy.

OCHRANA: Maska nechrání. Kyslíkový dýchací přístroj nebo speciální filtr s hopkalitem. PRVNÍ POMOC: Čerstvý vzduch, umělé dýchání, inhalace kyslíku v přetlaku. Rychlá lékařská pomoc.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: Lobelin, kardiaka, venaesekce s následnou transfuzí krve.

NELZE POUŽÍT: 0.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: Větrání.


ARSENOVODÍK

PROJEVÍ SE: Zápach po česneku.

PŮSOBÍ: Nemile, zvracení, omámení.

OCHRANA: Maska se speciálním filtrem.

PRVNÍ POMOC: Inhalace kyslíku.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: Kardiaka, venaesekce.

NELZE POUŽÍT: 0.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: Alkalickým roztokem.


NITROSOVÉ PLYNY

PROJEVÍ SE: Nasládlý zápach.

PŮSOBÍ: Kašel, slzení, bolest hlavy, dávení, později dušnost a prosáknutí plic.

OCHRANA: Maska nechrání! Kyslíkový dýchací přístroj nebo speciální filtr.

PRVNÍ POMOC: Jako u dusivých.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: Jako u dusivých + transfuze krve.

NELZE POUŽÍT: Jako u dusivých.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: Větrání.

BOJOVÉ DÝMY

PROJEVÍ SE: Čpavý dým.

PŮSOBÍ: Podřáždění horních cest dýchacích, očí. Kyselina chlorsulfonová ještě poleptání kůže.

OCHRANA: Maska chrání, ale není jí zapotřebí.

PRVNÍ POMOC: Kůži omývat 10% roztokem sody, inhalovat.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: 0.

NELZE POUŽÍT: 0.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: 0.

ZÁPALNÉ PUMY

PROJEVÍ SE: Při hoření fosforu se vyvíjí hustý bílý dým. Thermit a elektron žhnou.

PŮSOBÍ: Popálení.

OCHRANA: 0.

PRVNÍ POMOC: Nehasit vodou, jen pískem nebo hlínou. Hořící šat odstranit, ránu vymývat 5% kys. Uhličitanem sodným, potom olivový olej s vápennou vodou nebo mast.

LÉKAŘSKÝ ZÁKROK: Aseptické léčení popálenin.

NELZE POUŽÍT: 0.

ODSTRANÍ SE Z ATMOSFÉRY A TERÉNU: 0.

bottom of page